САТ Хелт e единствената българска компания, която е член на EphMRA. Радваме се, че сме част от Европейската общност за проучване и анализи на фармацевтичния пазар, която определя, разработва и споделя най-добрите практики. Като член на EphMRA, която определя „Златния стандарт“ в областта, ние сме вдъхновени и готови за достигане на отлични постижения като бизнес партньори и експертни съветници. 

Пазарните проучвания, чрез които се събират, обработват и анализират данни, помагат на бизнеса да се справи с предизвикателствата на средата. Те ни помагат да вземем обосновани решения и са жизненоважен елемент при разработването на стратегия за развитие на пазара. Извършено правилно, пазарното проучване може да помогне за оценка на вашите маркетингови дейности - разбиране на очакванията на целевата аудитория,  избор на ключови послания и начин, по който да ги комуникирате. 

Бизнес средата се променя постоянно и това е причината маркетинговите проучвания да са постоянен процес, а не еднократно действие, за да сте сигурни, че проследявате тези промени и че разбирате кои от тях биха могли да повлияят на бизнес плановете ви. 

За да осигурим най-добрите услуги в сферата на маркетинговите проучвания: 

 • САТ Хелт има свой собствен център за провеждане на телефонни проучвания
 • САТ Хелт осигурява програмиране на въпросници, хостинг, управление на преводите и работата на терен по време на целия процес
 • Опитни служители са отговорни за организирането на интервюта с различни заинтересовани страни
 • САТ Хелт използва защитена онлайн платформа
 • Дигиталните онлайн въпросници се изпращат само до избрани фармацевти или специалисти и достъпът до тях е защитен чрез специализиран софтуер 

САТ Хелт притежава знанията и опита, както в областта на бизнеса с крайния потребител (B2C), така и в бизнес-бизнес отношенията (B2B). Извършваме разнообразни проучвания, като внимателно дефинираме проблема, изготвяме план за провеждане на проучването и отличното изпълнение на всички етапи, като по този начин се отличаваме с приложимост и маркетингов смисъл на данните. 

Можем да измерим ефекта от промоцията на Вашите продукт като: 

 • Измерим нивото на познаваемост сред медицинските специалисти (SoV level)
 • Оценим разпознаваемостта на посланията и имиджа на компанията сред специалистите и изготвим стратегия за подобрение
 • Съберем резултатите и разработим конкретни измерими цели за вашите търговски екипи, които могат да бъдат използвани регулярно, като част от процеса на оценка на резултатите

Чрез събраните данни, ние можем да начертаем за вас пътя на пациента, който да ви помогне да разберете: 

 • Стъпките в лечението 
 • Предпочитания, които пациентът има към конкретни продукти 
 • Стимулите за взимане на решение за покупка (Purchase decision drivers) 
 • Нивото на познаваемост и позициониране на бранда спрямо основните конкуренти

В нашето портфолио може да намерите широк набор от маркетингови анализи, проучвания и прогнози в сферата на здравеопазването: 

 • Анализи по терапевтични области
 • Сегментиране и таргетиране на специалистите или аптеките на база на различни критерии 
 • Анализи за оптимизация на регионите
 • Планиране на целите и бонусните схеми (Incentive plans and target setting)
 • Разпознаване на промоционалните послания (Message and Promo recalls)
 • Познаване нуждите на пациентите (Patient insights)